مقالات شهرداری گرمسار در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری گرمسار درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری گرمسار جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 17 مقاله در زمینه شهرداری گرمسار استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری گرمسار

لیست مقالات شهرداری گرمسار در شهرداری ها

1. بررسی رضایت روستاییان حومه شهرگرمسار از عملکرد شهرداری گرمسار درحوزه فنی و عمرانی - محیط زیست محیطی
2. ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه های فنی شهری نظام جامع مدیریت عملکرد در شهرداری گرمسار
3. بودجه ریزی عملیاتی الگویی برای ارتقاء نظام مدیریت مالی در شهرداری گرمسار
4. بررسی رضایت شهروندان شهرگرمسار از عملکرد شهرداری گرمسار درحوزه فنی و عمرانی - محیط زیست و ترافیک
5. بررسی رضایت شهروندان شهرگرمسار از عملکرد واحد فرهنگی و اجتماعی شهرداری گرمسار
6. اثرات اجرایی حسابداری تعهدی نسبته به بکار گیری سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده (مطالعه موردی شهرداری گرمسار)
7. شناسایی عوامل موثر بر فساد اداری و مالی در شهرداری گرمسار و چگونگی مبارزه با آن
8. بررسی مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان در شهرداری گرمسار
9. تحلیل نظام حقوقی مسوولیت مدنی در مسائل عمرانی شهرداری گرمسار
10. نقش عملکرد حراست در ایجاد عدالت و اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان
11. بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان، کار تیمی و آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه شهرداری گرمسار)
12. بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر تعهد سازمانی با نقش میانجی کار تیمی (مورد مطالعه شهرداری گرمسار)
13. بررسی تاثیر کار تیمی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی آموزش کارکنان (مورد مطالعه شهرداری گرمسار)
14. بررسی تصمیمات کمیسیون ماده صد و ماده پنج بر درآمد شهرداری گرمسار و اثرات آن بر توسعه شهر گرمسار (1386-91)
15. بررسی تصمیمات کمیسیون ماده صد و ماده پنج بر درآمد شهرداری گرمسار و اثرات آن بر توسعه شهر گرمسار 1388-91
16. بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه شهرداری گرمسار)
17. طراحی مدلی جهت استقرار مدیریت دانش در شهرداری مطالعه موردی شهرداری گرمسار