مقالات شهرداری خوی در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری خوی درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری خوی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 13 مقاله در زمینه شهرداری خوی استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری خوی

لیست مقالات شهرداری خوی در شهرداری ها

1. مدیریت دانش و نظام ارزیابی در عملکرد کارکنان و تاثیر آن در بهره وری سازمان شهرداری ها؛ مورد مطالعه: شهرداری شهرستان خوی
2. تاثیر شیوه های تامین مالی بر عملکرد شهرداری شهرستان خوی با نقش تعدیلگر مدیریت ریسک
3. بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و نقش شهرداری در احیای آنها؛ (مورد مطالعه: شهرستان خوی، محله خاماچیلار)
4. بررسی راهکارهای ایجاد درآمدزایی پایدار در شهرداری در جهت تقویت بنیه اقتصادی شهر
5. بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بین كاركنان شهرداری های تابعه شهرستان خوی (دیزج دیز، ایواوغلی، فیرورق)
6. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملكرد سازمانی در بین كاركنان شهرداری های تابعه شهرستان خوی (دیزج دیز، ایواوغلی، فیرورق)
7. نقش سرمایه اجتماعی، تعهد و رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد شغلی مورد مطالعه: شهرداری شهرستان خوی
8. بررسی سیستم حسابداری در نظام مالی شهرداری ها با توجه به ساختار سازمانی آن و لزوم اجرای حسابداری تعهدی (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان خوی)
9. نظام ارزیابی درعملکرد کارکنان و تاثیر آن در بهره وری سازمان (مورد مطالعه کارکنان شهرداری خوی)
10. بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای سازه های بنّایی سنّتی (مطالعه موردی: ساختمان قدیم شهرداری خوی)
11. مدیریت دانش و نظام ارزیابی در عملکرد کارکنان و تاثیر آن در بهره وری سازمان شهرداری ها (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان خوی)
12. شناخت ساختار سازمانی و لزوم پاسخگویی در سازمان با ایجاد روابط عمومی و شهرداری الکترونیک(مورد مطالعه: شهرداری شهرستان خوی)
13. ساختار سازمانی شهرداری ها و لزوم بررسی سیستم حسابداری در نظام مالی (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان خوی)