دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده

Consumer Behavior Studies

نشریه "مطالعات رفتار مصرف کننده" ( CONSUMER BEHAVIOR STUDIES JOURNAL) بعنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه رفتار مصرف کننده در کشور با هدف نشر نظریه های جدید، نتایج تحقیقات، دستاوردهای علمی و مقاله‌های اصیل پژوهشی در حوزه مطالعه رفتار مصرف کننده، تحقیقات کیفی در رفتار مصرف کننده، مدل های کمی مصرف کننده، سنجش رفتار مصرف کننده، تبلیغات، مدیریت محصول، برندسازی، مشتری مداری و موضوعات مرتبط با آن، با مجوز شماره ۲۳۴۹/۹۲ مورخ ۷/۲/۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط دانشگاه کردستان منتشر می گردد.

بر اساس رویکرد جدید در نشریه "مطالعات رفتار مصرف کننده" مقالات تدوین شده با روشهای کیفی، آمیخته و کمی دارای نوآوری، در حداقل زمان بررسی و در صورت داشتن شرایط پذیرش و منتشر خواهند شد.

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات: مقالات می بایست توسط یکی از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ارسال و نویسنده مسئول ایشان ذکر گردد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات