خانم دکتر فتانه یار احمدی

Dr. fataneh yarahmadi(ORCID:0000-0002-8136-9584)

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ملایر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (526164)

55
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی