آقای محمد ماستری فراهانی

Mohammad Masteri Farahani

Researcher ID: (404652)

1
3
1

تالیفات

  • کتاب درآمدی بر محتوا: مفاهیم، انواع و کاربست‌ها (مرکز آموزش مدیریت دولتی) - 1402 - فارسی