آقای دکتر سعید لندران اصفهانی

Dr. saeid landaran isfahani

استادیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (220823)

82
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی