آقای دکتر یونس جبارزاده

Dr. Younis Jabarzadeh

استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183429)

58
22
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی