فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی

Knowledge Retrieval and Semantic Systems

نشریه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی (نام سابق مطالعات دانش شناسی) از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث دانش شناسی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه دانش شناسی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم علم اطلاعات را گزارش می دهند می باشد.

نشریه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات