آقای دکتر جواد شهلایی باقری

Dr. Javad Shahlaee

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (473963)

35
47

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی