بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارایه ی راهکارهای اصلاحی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 403

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QRSM-1-4_006

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی چالشهای پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارایهی راهکارهای اصلاحی میباشد. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و برحسب روشهای گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید مدیریت ورزشی دانشگاههای دولتی شهر تهران، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی دانشگاههای دولتی تهران و همچنین اعضای انجمن علمی مدیریت ورزشی می باشد. تعداد جامعه 64 نفر و تعداد نمونه با استفاده از جدول حجم نمونه مورگان و کرجسای 44 نفر مشخص شد. جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به تایید رسید0/86= a (. از آزمون بارتلت و آزمون KMO برای بررسی مناسب بودن چالشها استفاده شد. در بخش آمار استنباطی به منظور رتبهبندی چالشها از آزمون فریدمن استفاده شد. مهمترین چالشهای فراروی انجمن علمی مدیریت ورزشی میتوان به وجودسازمانهای تقریبا مشابه با انجمن مدیریت ورزشی که موازی کاری را به همراه دارد، همچنین فرار مغزها، برگزارشدن نمایشگاهها و سمینارها و همایش های ورزشی به خصوص در حیطه مدیریت ورزشی در سطح پایین و همچنین بهرهوری پایین نیروی انسانی را اشاره کرد. برای هر کدام از هفده چالش شناسایی شده، راهکارهای عملیاتی ارایه شده است.

کلیدواژه ها:

انجمن علمی ، مدیریت ورزشی ، چالش های انجمن علمی مدیریت ورزشی

نویسندگان

آزیتا شهپرتوفیق

مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمیمه

حبیب هنری

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

جواد شهلایی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی