مطالعه تاثیر ابعاد تسهیم دانش بر سرمایه اجتماعی در سازمانهای ورزشی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 420

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SASM03_151

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1399

چکیده مقاله:

هدف کلی: عصر حاضر عصر حضور و ایفای نقش کلیدی دانش در تمامی لایه های زندگی فردی و اجتماعی بشر میباشد و ورزش و سازمانهای ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهند بود. با توجه به اهمیت مفاهیم تسهیم دانش و سرمایه-ی اجتماعی در ورزش و به طور خاص در سازمانهای ورزشی، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد تسهیم دانش بر سرمایه ی اجتماعی در میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بوده است.روش شناسی تحقیق: این تحقیق در زمرهی تحقیقات توصیفی- همبستگی و از شاخه پیمایشی بوده که به شیوه مقطعی صورت می پذیرد. جامعه پژوهش حاضر شامل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بوده است. بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه کوکران 128 نفر به طور هدفمند در دسترس، به منظور مشارکت در فرایند تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری شامل دو پرسشنامه بوده است که توسط جمشیدی و نعمتی (1386) طراحی شده اند و پس از تغییرات و اصلاحات لازم مورد استفاده قرار گرفتند. پرسشنامه تسهیم دانش با 25 سوال در ابعاد فردی ، گروهی ، ستادی، فرهنگی و فناوری و پرسشنامه سرمایه ی اجتماعی نیز با 25 سوال مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه مورد استفاده طبق طیف 5 گزینه ای لیکرت ( کاملا موافقم، موافقم، تا حدودی، مخالفم، کاملا مخالفم) طراحی گردید و برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و صوری استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب 0/86 بدست آمد. به منظور بررسی تاثیر ابعاد تسهیم دانش بر سرمایه ی اجتماعی از آزمون رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS16 استفاده گردید.یافته ها: تجزیه تحلیل داده ها نشان داد که ابعاد تسهیم دانش دارای تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه ی اجتماعی در سازمان-های ورزشی بودهاند. نتایج نشان داد که ضریب مسیر (Beta) مربوط به تاثیر ابعاد فردی ، گروهی ، ستادی، فرهنگی و فناوری بر سرمایه ی اجتماعی در سطح معناداری (P< 0,001) به ترتیب عبارت بودند از 0/341)، 0/298، 0/229، 0/308، .(0/325نتیجه گیری: با توجه به یافته ها میتوان گفت که گسترش و توسعه فرایند تسهیم دانش در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس، باعث توسعه سرمایه ی اجتماعی خواهد شد . بر مبنای نتایج به دست آمده، تمامی ابعاد تسهیم دانش (فناوری، ستادی، گروهی، فرهنگی، و فردی)، دارای تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه ی اجتماعی در ادارات ورزش و جوانان استان فارس می باشند.پیشنهادها: برگزاری همایشها، کارگاه های آموزش و توجیهی، گسترش شبکه های ارتباطی در درون و بیرون سازمان و ایجاد اجتماعات دانش با هدف برقراری تعامل بیشتر دانش و تجربه ها و ارتقای تسهیم دانش و سرمایه ی اجتماعی در ادارات تربیت بدنی و تجدید در نظام ساختار سلسله مراتبی و گسترش نظام شبکهای به منظور تسریع روند تبادل و تعامل افراد با مسئولیت و تخصص های متفاوت در راستای تحقق اهداف تسهیم دانش و سرمایه ی اجتماعی سازمانی در ادارات تربیت بدنی؛ از جمله راهبردهایی میباشند که میتوانند به عنوان ابزارهای کلیدی در راستای توسعه تسهیم دانش و ارتقای سطح سرمایه ی اجتماعی در ادارات تربیت بدنی به کار گرفته شوند.

نویسندگان

اکبر جابری

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنرکرمان

جواد شهلایی باقری

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

فرزانه مظلومی سوینی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی