خانم دکتر نصرت ریاحی نیا

Dr. Nosrat Riahinia

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارمی، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307284)

3
43
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی