آقای دکتر محسن نوکاریزی

Dr. Mohsen Nowkarizi

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182478)

1
50
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی