آقای دکتر فرشاد پرهام نیا

Dr. Farshad ParhamNia

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد کرماناشاه، دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (492116)

2
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی