آقای دکتر سعید اسدی

Dr. Saeed Asadi

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (446892)

4
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی