آقای دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

Dr. Abdolreza Noroozi Chakoli

استاد،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178407)

3
30
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی