خانم دکتر مهری پریرخ

Dr. Mehri Parirokh

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181964)

6
19
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی