مقالات فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی، دوره 8، شماره 29