فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی

Research in Persian Language & Literature

شرایط ارسال مقاله

- مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی بوده، قبلا در جایی چاپ نشده باشد. داشتن چکیده فارسی و انگلیسی برای مقاله ضرورت دارد.

- هیئت تحریریه پس از داوری، پذیرش مقاله را اعلام خواهد کرد.

- مسئولیت صحت مندرجات مقاله های علمی با نویسنده یا نویسندگان آن است.

- همراه مقاله نام ونشانی دقیق، شماره تلفن نویسنده یا نویسندگان و محل خدمت آنان ذکر شود.

- مقاله در برگه هایA۴ و با رعایت ابعاد صفحه دو فصلنامه (قطع وزیری) تایپ شود. تعداد جدولها در پایین ترین حد در نظر گرفته شود. نمودارها واضح و عکس ها سیاه و سفید در کاغذ مناسب در اندازه ۱۵×۱۰ سانتی متر تهیه گردد.

- مقاله حروف چینی شود و به وسیله نسخه نرم افزاری یا پست الکترونیکی به همراه دو نسخه پرینت، به دفتر دو فصلنامه ارسال گردد.

- دو فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد است.