بررسی روان شناختی سه منظومه غنایی فارسی (خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و ویس و رامین)

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 675

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLL-2-2_006

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

در این پژوهش سه منظومه، یعنی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون اثر حکیم نظامی گنجوی و ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی به عنوان منابع اصلی در جهت تفسیر روان شناختی انتخاب و با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شده اند. سه فرضیه مطرح شد و درجه انطباق مفاهیم روان شناختی مکنون در این آثار با رویکرد روانکاوی فروید و رویکرد روان شناختی تحلیلی یونگ و نیز با ویژگی های شخصیتی مصنف- که خود مفهوم روانکاوانه دارد- بررسی گردید. پس از تعیین واحدهای کدگذاری و تعریف عملیاتی هر یک، کدگذاری به عمل آمد و ضریب پایایی کد گذاران برابر 81% تعیین گردید. با استفاده از آزمون آماری مجذور خی ((X(2) واحدهای کدگذاری شده برای هر یک از متون، به منظور تعیین فراوانی انطباق هر یک با دو نظریه روانکاوی فروید و روان شناسی تحلیلی یونگ، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد آزمون آماری به عمل آمده برای دو منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون تفاوت معنی داری از نظر درجه انطباق پذیری با دو نظریه فوق نشان نمی دهد، اما این تفاوت در منظومه ویس و رامین معنی دار است و نشان می دهد این منظومه رابطه بیشتری با نظریه روانکاوی فروید دارد، البته با توجه به پیچیدگی کدگذاری و کمی سازی مفاهیم ادبی و مشکلات روش شناختی موجود، سعی شد در ادامه بحث، تفسیرهای ممکن با استفاده از دو رویکرد فوق در مورد سه منظومه مورد مطالعه ارائه شود.

نویسندگان

ابراهیم اقبالی

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

حسین قمری گیوی

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی