آقای دکتر سید مهدی سمایی

Dr. Mahdi Samaei

دانشیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

Researcher ID: (320332)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران