آقای مهدی محبتی

Mahdi Mohabati

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176812)

1
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی