فصلنامه آینده پژوهی دفاعی

Defensive Future Studies

این نشریه ابتدا با عنوان فصلنامه پژوهش‌های توسعه دفاعی فعالیت داشت که با نظر و پیشنهاد کمیسیون تعیین اعتبار علمی نشریات کشور به نشریه آینده‌پژوهی دفاعی تغییر عنوان یافته و طی نامه شماره ۳/۱۸/۱۲۹۱/ مورخه ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ موفق به اخذ اعتبار علمی- پژوهشی از دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است و بر اساس بخشنامه شماره ۱۱-۲۵۶۸۵ مورخه ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری من بعد تحت عنوان فصلنامه علمی فعالیت خواهد نمود.

همچنین این نشریه بر اساس آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت عتف (در سال ۹۸) رتبه «ب» اخذ نموده است. 

 

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات