آقای دکتر ابوطالب مطلبی

Dr. abotaleb motallebi

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (390010)

5
14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی