رهبری اخلاقی بر عملکرد با نقش میانجی شهرت سازمانی در میانکارکنان داروخانه های غرب استان مازندران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 64

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC11_091

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

چکیده مقاله:

رهبری اخلاقی، نمایش رفتار مناسب به صورت هنجاری از طریق اعمال شخصی و روابط بین فردی و ترویجاین گونه رفتارها در میان پیروان از طریق ارتباطات دوجانبه، تشویق و تصمیم گیری است. سازمان ها به مثابهیکی از مهمترین نهادهای اجتماعی دوران کنونی، در قبال جامعه مسوول هستند و ارتقای مسوولیت پذیریاجتماعی آنها در گرو شناسایی عوامل موثر بر ارتقای مسوولیت پذیری اجتماعی کارکنان است. مسئولیتاجتماعی، عامل اساسی در بقای هر سازمان یا شرکتی است، که در سال های اخیر نیز به آن توجه ویژه ای شدهاست. هدف اصلی تحقیق حاضر رهبری اخلاقی بر عملکرد با نقش میانجی شهرت سازمانی در میان کارکنانداروخانه های غرب استان مازندران می باشد. روش تحقیق حاضر در این مطالعه توصیفی پیمایشی بوده و از -لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان داروخانه های غرب استان مازندرانتشکیل داده اند که طبق آمار انجمن داروسازان ساری، نور ۱۲ داروخانه، نوشهر ۱۱ داروخانه، چالوس ۱۸داروخانه، عباس آباد ۸ داروخانه، تنکابن ۲۰ داروخانه و رامسر دارای ۲۱۲۱ داروخانه می باشد. لذا به کمک جدولمورگان و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ۴۰۵ پرسشنامه توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل دادهها، از تحلیل عامل تاییدی، آلفای کرونباخ و در نهایت معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی الاس استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رهبری اخلاقی بر مسئولیت اجتماعی، عملکرد با نقشمیانجی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و در این بین تاثیر رهبری اخلاقی بر شهرت سازمانی از مابقی بیشتر میباشد و اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

نویسندگان

وحید سعدی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی مارلیکنوشهر، نوشهر، ایران

ابوطالب مطلبی

دانشیار مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

عظیم صلاحی کجور

استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی مارلیک نوشهر، نوشهر، ایران