فصلنامه فرهنگ رضوی

Razavi Culture

نشریه علمی فرهنگ رضوی با صاحب امتیازی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (علیه السلام) به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می‌شود.

این نشریه دارای مجوز علمی - پژوهشی به شماره ۲۰۲۰۶۶. ۳.۱۸ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (علیه السلام) در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۶ اساسنامه و به منظورگسترش فرهنگ منوررضوی وایجاد جریانی پویا درعرصه بسط و تعمیق معارف رضوی و کمک به ارتقای بخش پژوهشی جشنواره بین المللی امام رضا (علیه السلام)، ازسال ۱۳۹۲، انتشارفصلنامه علمی – پژوهشی «فرهنگ رضوی» را با اهدف ذیل آغاز کرد:

۱-کمک به گسترش فرهنگ رضوی پژوهی درمراکزعلمی و پژوهشی؛

۲- ترویج وتعمیق فرهنگ و معارف رضوی؛

۳- ارتقا و ارائه تولیدات علمی جشنواره بین المللی امام رضا (علیه السلام)؛

۴-انتشار فصلنامه ای معتبرو مرجع با اعتبار علمی-پژوهشی درزمینه فرهنگ و معارف رضوی.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)