آقای محمود کریمی

Mahmoud Karimi

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182116)

69
75
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی