آقای دکتر محسن دیمه کار گراب

Dr. Mohsen Dimeh Kar Grub

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (396910)

7
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی