فرآیندهای نوین در مهندسی مواد

New Processes in Material Engineering

نشریه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد بر اساس مجوز شماره ۱۵۹۶۷۲/۳ مورخ ۹۱.۸.۲ از شماره پائیز ۱۳۹۰ دارای مجوز علمی-پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد. این نشریه دارای درجه A از دبیرخانه کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد. همچنین به استناد نامه شماره ۸۳۵۰۸/۸۷ به عنوان اولین مجله علمی– پژوهشی مهندسی مواد در سطح دانشگاه های آزاد سراسر کشور شناخته شده است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)