آقای دکتر ابراهیم حشمت دهکردی

Dr. Ebrahim Heshmat dehkordi

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185770)

25
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی