آقای دکتر محمود پاکشیر

Dr. Mohamood pakshir

بخش مهندسی مواد- دانشکده مهندسی –دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (467428)

45
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی