آقای دکتر امیرحسین کوکبی

Dr. Amir Hossein Kokabi

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475935)

88
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی