تاثیر پارامترهای جوشکاری روی خستگی حرارتی فولاد H13 جوشکاری شده

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,453

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_208

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

فولاد H13 از نوع فولاد های گرمکار بوده که به علت مقاومت بالا در برابر حرارت بیشـتر بـرای سـاخت قالب های ریخته گری و اکستروژن آلیاژ های غیرآهنی مانند آلومینیوم، منیـزیم و مـس مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد . سطوح این گونه قالـب هـا پـس از گذشـت مـدت زمـان مشخصـی در اثـر خـوردگی، سـایش و خستگی حرارتی تخریب م ی شود . برای تعمیر ایـن گونـه قالـب هـا اکثـرا از روش جوشـکاری بـا الکتـرود تنگستنی (TIG) و مفتول پرکننده از جنس فولاد مـارایج اسـتفاده مـی شـود . امـا بـه علـت ضـعیف بـودن خواص مکانیکی جوش حاصل به علت دندریتی بودن ریز ساختار آن، پس از چندی در اثـر گـرم و سـرد شدن متوالی در حین کار، ترک های خستگی حرارتی در سـطوح جـوش هـا دیـده مـی شـود . امـا در اکثـر اوقات می توان ابعاد دندریت های بدست آمده را به وسیله تغ ییراتی در فرآیند جوشکاری تغییر داد . در این تحقیق، هدف بررسـی میـزان جریـان جوشـکاری روی سـاختار بدسـت آمـده از جـوش و عمـر خسـتگی حرارتی قطعات جوشکاری شده فولاد H13 می باشد . در این تحقیق دیده شده که بهترین عمـر خسـتگی حرارتی در پایین ترین جریان جوشکاری حاصل می گردد . همچنین اکثر ترکهای خستگی حرارتی در مرز دانه های اشاعه می یابند .

کلیدواژه ها:

فولاد گرمکارH13 ، خستگی حرارتی ، جوشکاری با الکترود تنگستنی تحت گاز محافظ ، مفتول پر کنند

نویسندگان

مهدی عزیزیه

دانشجوی کارشناسی ارشد جوشکاری، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و

امیرحسین کوکبی

استاد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد , دانشگاه صنعتی شری

احمدرضا اعتمادی

دانشجوی کارشناسی ارشد جوشکاری، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و

مجید عباسی قراچه

دانشجوی کارشناسی ارشد جوشکاری، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و