آقای دکتر محسن کاظمی نژاد

Dr. Mohsen Kazeminezhad

استاد، دانشکده علم مواد و مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (472784)

21
2
59
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی