آقای دکتر فرزاد خدابخشی

Dr. Farzad Khodabakhshi

استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475626)

7
2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی