آقای دکتر علی اکبر اکرامی

Dr. Ali Akbar Ekrami

استاد (بازنشسته) دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475575)

29
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی