آقای دکتر رضا بختیاری

Dr. Reza Bakhtiari

دانشیار گروه مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه رازی کرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475591)

23
6
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی