تاثیر عملیات حرارتی زیر لایه بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال فاز مایع گذرا سوپر آلیاژهای پایه کبالت 45 -X و 414 -FSX

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 465

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI21_041

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400

چکیده مقاله:

در این تحقیق اتصال غير مشابه سوپر آلیاژهای پایه کبالت 45-X و 414-FSX تحت شرایط عملیات حرارتی استاندارد با لایه میانی پایه نیکل 9-BNi به ضخامت pm50 با روش اتصال دهی فاز مایع گذرا به یکدیگر متصل شده است. از عملیات حرارتی محلول سازی (C° 1504 / 1 ساعت) برای اتصال دهی و از عملیات حرارتی پیر سازی (C°4 / 980 ساعت) برای همگن سازی اتصال استفاده شده است. از متالوگرافی نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی مجهز به طیف سنجی پرتو X بر اساس توزیع انرژی، کالریمتری افتراقی روبشی، ریزسختی سنجی و آزمون استحکام برشی برای مشخصه یابی تغییرات ریزساختاری و مکانیکی در فلزات پایه و اتصال استفاده شده است. عملیات حرارتی محلول سازی منجر به انحلال بخشی از کاربیدهای M23C6 و MBC در زمینه سوپر آلیاژها شده است که در اثر عملیات پیرسازی رسوب کاربیدهای ثانویه و ظریف M23C8 در زمینه به استحکام دهی سوپر آلیاژها کمک می کند. نفوذ عنصر پور از مذاب لایه میانی به فلزات پایه به کامل شدن انجماد همدما منجر شده و یک منطقه تک فاز محلول جامد پایه نیکل ایجاد شده است. رسوب کربو پرایدهای بر پایه کبالت - کروم تنگستن مولیبدن با سختی زیاد در مجاورت با منطقه انجماد همدما و در فلزات پایه باعث غیریکنواختی پروفیل ریزسختی در امتداد منطقه اتصال دهی شده می شود. عملیات حرارتی همگن سازی تاثیری بر حذف این رسوبات نداشته است، ولیکن با توزیع مجدد و یکنواخت تر عناصر استحکام دهنده محلول جامد توانسته استحکام برشی اتصال از 655 به 688MPa برسد که تقریبا معادل با استحکام برشي آلياژ 45-X و%93 استحکام برشی آلیاژ 414-FSX است.

نویسندگان

مجتبی نعل چیان

دانشجوی دکتری مهندسی مواد -جوشکاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

مسعود کثیری

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان، ایران

مرتضی شمعانیان

استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان، ایران

رضا بختیاری

دانشیار، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

حمیدرضا بخششی راد

استادیاردانشگاه آزاداسلامی واحدنجف آباد اصفهان اصفهان