آقای دکتر عباس بهرامی

Dr. Abas Bahrami

استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186361)

46
16
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی