تاثیر تغییر شکل دردماهای پیرکرنشی دینامیکی بر خواص مکانیکی فولادهای دوفازی در دمای اتاق

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,543

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_002

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق یک فولاد کم کربن تحت چرخه های مختلف عملیات حرا رتی قـرار گرفـت و فولادهـای دوفازی ) ) DP با درصد حجمی مختلف مارتنزیت شبکه ای به دست آمـد . نمونـه هـای عملیـات حرارتـی شده تحت پیش کرنش به میـزان %٣ در دمـای پیـر کرنشـی دینـامیکی ) ) ٣٠٠ °C قـرار گرفتنـد . اثـر پیـر کرنشی دینامیکی بر خواص کششی دمای ا تاق این فولادها بررسی و بحـث شـد . آزمایشـات خسـتگی بـه منظور به دست آوردن تاثیر پیر کرنشی دینامیکی بر منحنی تنش - طول عمر خستگی فولادهای DP ، قبل و بعد از پیش کرنش در دمای بالا انجام و سطوح شکست خستگی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ) مطالعه شد . مشخص شد کـه پیـر -کرنشـی دینـامیکیDSA در فولادهـای DP باعـث افـزایش استحکام تسلیم و کششی و کاهش درصد ازدیاد طول تا شکسـت مـی شـود . حـد خسـتگی فولادهـای دو فازی که در دمای بالا تحت پیش کرنش قرار گرفته اند نسبت به فولادهایی کـه پـیش کـرنش داده نشـده اند، افزایش می یابد . مطالعات سطح شکس ت خسـتگی نشـان داد کـه رشـد تـرک خسـتگی در فولادهـای دوفازی با مورفولـوژی مارتنزیـت شـبکه ای از هـر دو فـاز ( فریـت و مارتنزیـت ) عبـور مـی کنـد و مسـیر ترجیحی برای رشد از فاز خاصی وجود ندارد

نویسندگان

علی اکبر اکرامی

استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد -دانشگاه صنعتی شریف

محمدجعفر مولایی

کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد -دانشگاه صنعتی شریف