آقای دکتر مهدی ایران نژاد

Dr. Mehdi Irannajad

دانشیار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (265963)

100
18
87

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی