مقالات فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره 13، شماره 4