آقای دکتر حسین سرپولکی

Dr. Hossein Sarpoolaky

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (221747)

96
60

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی