آقای رضا امینی نجف آبادی

Reza Amininajafabadi

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182187)

15
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی