مقالات فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره 14، شماره 2