آقای دکتر کامران امینی

Dr. Kamran Amini

Associate Professor of Materials Engineering, Islamic Azad University ,Majlesi Branch ,Majlesi , Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186269)

27
42
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی