مقالات فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره 15، شماره 2