مقالات فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره 17، شماره 1