آقای دکتر ایوب حلوایی

Dr. Auob Halvaee

Professor of Materials Engineering, University of Tehran , Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (383475)

44
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی