آقای دکتر حسین آقاجانی

Dr. Hossein Aghajani

دانشیار دانشکده مواد و متالورژي دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (312744)

35
27
31

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی